Chim Điên
Chú chym lười biếng, thậm chí không biết mình là ai