Đang xem từ khóa

Haruki Nakamura

Những tác phẩm gấp giấy đạt tới cảnh giới đỉnh cao của bậc thầy Origami Những tờ giấy qua bàn tay của nghệ sĩ Nhật Bản Haruki Nakamura đã trở thành những đồ vật hết sức sống động và đang yêu.