Đang xem từ khóa

Merlin Sheldrake

Tác giả sách về nấm tự PR bằng cách... cho nấm ăn quyển sách của mình rồi ăn ngược lại số nấm này Một ví dụ về đời sống của nấm rất chân thật và dễ hiểu.