Đang xem từ khóa

nguyệt thực nửa tối

Người Việt có thể ngắm 'nguyệt thực nửa tối' vào cuối tuần này Việt Nam nằm trong vùng có thể quan sát tốt nhất nguyệt thực trong tháng 6.