Đang xem từ khóa

rửa tay miễn phí

Người đàn ông lắp hàng loạt bồn rửa tay trên phố để người vô gia cư có thể rửa tay Anh hi vọng với việc này, người vô gia cư có thể an toàn qua dịch COVID-19.