Satan và Lucifer - Coi vậy mà không giống nhau đâu!

Tranh cãi về sự đồng nhất giữa hai hình tượng mang tính tôn giáo này chưa bao giờ kết thúc.