10 bộ phim đẹp như thơ lấy xanh lam làm tông màu chủ đạo (P2) Bằng cách này hay cách khác, màu xanh lam được đưa vào phim ảnh nhằm phản ánh ý đồ nghệ thuật, thậm chí là truyền tải một thông điệp đặc biệt nào đó của đạo diễn.
10 bộ phim đẹp như thơ lấy sắc xanh lam làm tông màu chủ đạo (P1) Bằng cách này hay cách khác, màu xanh lam được đưa vào phim ảnh nhằm phản ánh ý đồ nghệ thuật, thậm chí là truyền tải một thông điệp đặc biệt nào đó của đạo diễn.