Xảy ố, pét híp, cay phò, chẳm chéo... Đố bạn biết chúng là gì? Chuẩn bị hành trang đi Tây Bắc ngay sau khi đọc xong bài này nhé.