Đang xem từ khóa

adam và eva

Truyền thuyết về Nữ quỷ Lilith, người vợ đầu tiên của Adam trước Eva Chúng ta đều biết Chúa tạo nên Eva từ một mảnh xương sườn của Adam, thế nhưng theo truyền thuyết Do Thái đó chỉ là một phần của câu chuyện.