Đang xem từ khóa

Aditya Aryanto

Ở một thế giới khác, không có body-shaming vì tất cả đều... tròn xoe Ai cũng như ai thì chẳng cần phải tị nạnh gì nhau nữa nhỉ?