Đang xem từ khóa

American Hustle

10 'hạt sạn' trong những phim kinh điển, không nói cũng chẳng ai nhìn ra Liệu do nhà sản xuất quá khéo léo để che đậy những hạt sạn này, hay là do khán giả không đủ tinh ý để nhận thấy?