Đang xem từ khóa

ảnh châm biếm

'Nỗi ô nhục nhân loại' qua góc nhìn nghệ sĩ "Tôi đang cố gắng thể hiện những thông điệp xã hội thông qua các bức tranh minh họa của mình. Đó là lời kêu gọi cho hòa bình, sự khoan dung và đấu tranh."