Đang xem từ khóa

Cây trăm tuổi

Nghệ sĩ biến thân cây hơn 110 năm tuổi sắp mục thành thư viện mini thay vì đốn hạ Ý tưởng sáng tạo này nhận được rất nhiều lời tán thưởng.