Đang xem từ khóa

đối lập

Những mặt đối nghịch tồn tại song song trong cuộc sống khiến bạn phải suy ngẫm Sẽ thế nào nếu hai khía cạnh tương phản nhau cùng xuất hiện trong một bức ảnh?