Đang xem từ khóa

đôi vợ chồng già

Đôi vợ chồng già cùng tự vẫn vì không thể sống thiếu nhau Thử hỏi tình yêu là gì khi một trong hai người phải lìa xa cõi đời này trước?