Đang xem từ khóa

dốt tiếng Anh

Để tránh viết sai tiếng Anh, Phạm Hương 'chơi lớn' sao chép y nguyên cho chắc! Phạm Hương lại dính scandal về tiếng Anh.