Đang xem từ khóa

dùng đũa

'Miếng liêm sỉ' trong văn hóa bàn ăn của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới Nếu bạn nghĩ chỉ người Việt Nam hay người Châu Á mới có thói quen đùn đẩy, tránh miếng thức ăn cuối cùng trên đĩa chung thì bạn lầm to rồi.