Đang xem từ khóa

mặc quần áo phụ nữ

Thị trưởng Mexico phải mặc đồ phụ nữ diễu hành suốt 4 ngày vì thất hứa sau chiến dịch tranh cử Khi các chính trị gia đưa ra quá nhiều hứa hẹn nhưng không thể giữ lời, họ cũng cần bị phạt thích đáng.