Đang xem từ khóa

mannequin

Những con ma-nơ-canh này là minh chứng cho câu: Mặc gì không quan trọng, quan trọng là thần thái Có lẽ đám ma nơ canh cũng hiểu rằng: "Nếu muốn "ngầu", đôi khi phải khác biệt cái đã".
100 cách ma-nơ-canh hù người đi đường sợ thót cả tim Ma-nơ-canh (Mannequin) với dáng điệu bình thường đôi khi cũng đã hù người yếu tim một phen hú vía rồi huống chi là...