Đang xem từ khóa

Nicola Gratteri

Mafia Ý nay đã chấp nhận thành viên đồng tính nhờ con trai của một bố già cũng thuộc giới LGBT Thời thế thay đổi, thế hệ băng đảng trẻ đã có tư tưởng thoáng hơn cha chú ngày xưa