Đang xem từ khóa

phòng bí mật

Phát hiện thêm 'phòng chứa bí mật' mới bên trong Đại kim tự tháp Giza Các nhà khoa học đã sử dụng một công nghệ mới gọi là quét muon để có thể nhìn vào bên trong Kim Tự Tháp cổ đại.