Đang xem từ khóa

Soviet

Những công trình kiến trúc như đang ở thì tương lai tại các nước Liên Xô cũ Những công trình được xây dựng dưới thời Soviet dưới đây sẽ còn trường tồn với thời gian, trở thành những di sản quý giá phản ánh một giai đoạn phát triển trong lịch sử loài người.