Đang xem từ khóa

thời edo

Ai biết xì hơi cũng có lịch sử hoa mỹ và đi vào cả văn học, nghệ thuật thế này? Xì hơi có một lịch sử lâu dài và đã được đưa vào nhiều tác phẩm nghệ thuật cũng như là văn học lắm đó.