Đang xem từ khóa

urban dictionary

'Meghan Markle' giờ đã trở thành một từ lóng với ý nghĩa đầy châm biếm trên Urban Dictionary Urban Dictionary định nghĩa 'Meghan Markle' như thế nào?