Nhĩ thái trong Hoàn Châu Cách Cách ngày ấy và bây giờ?