Một bộ phận cộng đồng mạng đang 'đúng' hay đang 'đú'? Sau mỗi sự việc, sẽ có những bài học được rút ra. Luôn có một bộ phận cộng đồng mạng rút được ít bài học nhất!