Đang xem từ khóa

vẹt mào

Anh vẹt cáu kỉnh phá tung hàng rào gai chống chim làm tổ, dọn chỗ cho bạn gái đậu Vẹt cảm thấy loài người thật xấu tính nên vẹt quyết định trừng trị những thứ họ tạo ra để chống lại vẹt...