Đang xem từ khóa

kế hoạch hóa

Sau nhiều năm cấm đoán, chính phủ Trung Quốc dự định cho nhân dân... đẻ thoải mái Trước những quan ngại về nạn già hóa dân số, chính phủ Trung Quốc đã lên kế hoạch bãi bỏ chính sách hai con.