Clip: 'Người rừng' sống tự cung tự cấp giữa lòng Hồng Kông hiện đại