Đoạn drop lạ tai giúp beatboxer Việt Nam vô địch thế giới