Hổ trắng buồn bã đi thành một vòng tròn bất tận trong chuồng nhốt