Thanh niên Pháp chơi lớn đổ hạt nở làm nghẹt hệ thống thoát nước cả khu phố