Tổng Thống Trump lảng nhanh khi nghe có người sốt đứng gần