Showbiz

Ai nói bệnh ngôi sao là dành cho ngôi sao?

Trứng chim
Một người dùng Twitter đã hỏi người theo dõi mình về trải nghiệm lần gặp người nổi tiếng của họ. Đã có hơn 1600 phản hồi dòng tweet này chia sẻ những câu chuyện vô cùng thú vị.

1.

st

Ai nói bệnh ngôi sao là dành cho ngôi sao?

2.

Ai nói bệnh ngôi sao là dành cho ngôi sao?

3.

Ai nói bệnh ngôi sao là dành cho ngôi sao?

Ai nói bệnh ngôi sao là dành cho ngôi sao?

4.

Ai nói bệnh ngôi sao là dành cho ngôi sao?

5.

Ai nói bệnh ngôi sao là dành cho ngôi sao?

6.

Ai nói bệnh ngôi sao là dành cho ngôi sao?

7.

Ai nói bệnh ngôi sao là dành cho ngôi sao?

Ai nói bệnh ngôi sao là dành cho ngôi sao?

8.

Ai nói bệnh ngôi sao là dành cho ngôi sao?

9.

Ai nói bệnh ngôi sao là dành cho ngôi sao?

10.

Ai nói bệnh ngôi sao là dành cho ngôi sao?

11.

Ai nói bệnh ngôi sao là dành cho ngôi sao?

12.

Ai nói bệnh ngôi sao là dành cho ngôi sao?

Ai nói bệnh ngôi sao là dành cho ngôi sao?

13.

Ai nói bệnh ngôi sao là dành cho ngôi sao?

14.

Ai nói bệnh ngôi sao là dành cho ngôi sao?

Nguồn bài: BRIGHT SIDE