Showbiz

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

Trứng chim
Mới đây nữ tác giả Jaya Saxena đăng lên Twitter của mình hỏi về câu chuyện được gặp người nổi tiếng của mọi người. Rất nhiều câu chuyện thú vị đã được chia sẻ.

1.

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

2.

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

3.

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

4.

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

5.

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

6.

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

7.

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

8.

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

9.

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

10.

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

11.

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?
Tom Hanks và con trai

12.

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

13.

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

14.

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

15.

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

Đã bao giờ bạn vô tình bắt gặp người nổi tiếng chưa?

Nguồn bài: BuzzFeed