Dễ thương

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

Trứng chim
Mọi loài vật đều được nghệ sĩ Liz Climo nhân hóa để suy nghĩ và hành động như con người. Từ đó, chúng ta như thấy được cách ứng xử đáng suy ngẫm của chính mình.

1.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

2.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

3.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

4.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

5.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

6.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

7.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

8.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

9.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

10.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

11.11

12.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

13.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

14.14

15.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

16.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

17.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

18.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

19.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

20.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

21.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

22.23

23.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

24.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

25.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

26.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

27.

Thế giới động vật cực đáng yêu qua nét vẽ của 'mẹ đẻ' The Simpsons

Nguồn bài: BoredPanda